دیزاین نئوکلاسیک


مدیر عامل تیم هنگام تشکیل تیم معماری ، در شرکت بیشترین میزان کنترل را بر روند طراحی معماری دارد،گر چه برخی از کارفرمایان همیشگی ممکن است درخواست حضور مدیر پروژه خاصی را داشته باشند. انتخاب مدیر پروژه می‌تواند رمز پیروزی پروژه باشد

❇مدیر پروژه #معماری با سایر اعضای  پروژه همکاری میکند و مسئول شناخت انتظارات کارفرما، برقراری ارتباط خوب با او حتی در هنگام انتقال اخبار ناخواسته و ناخوشایند، انجام تعهدات قراردادی، ایجاد یک رابطه کاری خوب با پیمانکار یا مدیر ساخت، و به طور کلی انجام کارهاست. در محیط شرکت #پروژه به طور معمول ناظر سازماندهی تیم معماری است. سازمان‌های بزرگ چندین روش مجزا برای سازماندهی پروژه‌های خود در تیم مربوطه دارند، در حالی که شرکت‌های کوچکتر نیز دارای ساختارهای متنوع و متفاوت هستند.