نمای ساختمان مسکونی

نمای ساختمان مهم است زیرا فرصتی برای تاکید بر طراحی است.در حالی که بیشتر مردم به نمای بیرونی خانه صرفاً به عنوان یک موضوع زیبایی شناختی نگاه می کنند، اما نماها نیز نقش بسزایی در پایداری خانه دارند.
طراحی نمای هر ساختمان، لباس و پوسته بیرونی آن است و موجب ایجاد اولین تصور ناظران در مورد خانه خواهد بود.برای بسیاری از ساختمان ها، طرح های استانداردی مطابق با مقررات ساختاری تنظیم شده اند اما فاقد هر نوع شخصیت هستند.در ادامه مراحل ابتدایی نمای پروژه خاوران را مشاهده میکنید.با گروه ما همراه باشید
.